Silikon sorujy plastinka dinozawr şekilli iýmitleniş Düzülip bilinýän Bib çaga iýmitleniş toplumy

Gysga düşündiriş:

Çagalar üçin ygtybarly: Çaga üçin sorujy plastinka BPA, BPS, PVC, lateks we phalat erkin 100% iýmit derejeli silikon bilen ýasalýar. Silikon bakteriýalara tebigy garşylygy döredýär we howpsuz we arassaçylyk edýär.çaga üçin howpsuz, plastik ys ýok.goşulan doldurgyçlar ýa-da zyýanly himiki maddalar ýok!


Önümiň jikme-jigi

Işleýiş prosesi

Haryt bellikleri

Özüňi iýmitlendirmek

  • 1pc dinozawr şekilli tabak, 1pc sazlanyp bilinýän Bib, 1p çemçe we 1pork çeňňek ýaly çaga iýmitlendiriş toplumy. Owadan dinozawr görnüşi Toddleriň iýmit lezzetini artdyryp biler. başarnyklary.

Washuwmak / arassalamak aňsat

  • : Gap-gaç ýuwýan maşyn we mikrotolkun howpsuz.Silikon sowadyjydan ýa-da doňduryjydan peje ýa-da mikrotolkuna aňsatlyk bilen geçip, pes we ýokary temperatura çydap biler.Peç 375 ° F çenli howpsuz.Iň ýokary gap-gaç ýuwýan maşyn.Ora-da diňe ýyly sabynly suw bilen ýuwuň.
SKU 图片 _001

Güýçli emiş

Aňsat - tekiz we aňsat ýerde berk ýapyşyň.Iki eliňiz bilen plastinka goýsaňyz, oňa aňsatlyk bilen ýapyşyp bilersiňiz.Ara alyp maslahatlaşma ýok.Iýmit ýok.Indi bulaşyklyk ýa-da bulam-bujarlyk ýok.Adaty tabaklar ýa-da tabaklar bilen hoşlaşyň.Tabak sorujy islendik tekiz ýer üçin amatlydyr.Stol we hasaplaýyş ýüzleri, “kosmos tygşytlaýjy” modelleri ýaly köp oturgyçly gaplar.

Ylmy dizaýn

  • Suw geçirmeýän, sazlanyp bilinýän silikon bib, iýmitleriň dargamagynyň öňüni alyp biler, bu bolsa hapa eşikleriň we bulaşyk iýmit suratlarynyň ýokdugyny aňladýar.Softumşak silikon çemçe we vilkalar çagaňyzyň agzyny gorap biler we özlerini howpsuz iýmitlendirmegi öwrenmäge kömek edip biler.
主 图 _009

Aýratynlyklary

Ulanmak üçin amatly
Silikon çaga gap-gaçlary çagaňyz üçin ulanmak üçin amatly, silikon biblerde uly iýmit tutýan jübü bar, taşlanan iýmitleriň, suwuň, süýdüň we ş.m. çagalaryňyzyň eşiklerini arassa saklamak üçin.

Çagalaryňyz üçin iň gowy sowgatlar:
Bu çaga öz-özüni iýmitlendirýän gap-gaçlary gyzyňyza ýa-da ogluňyza näzik sowgat hökmünde taýýarlap bilersiňiz, söýgiňizi we aladaňyzy görkezmek, oňa garaşylmadyk sowgat bermek.

Aýratynlyklary:
Material: silikon
Reňki: goýy gülgüne
Ölçegi: suratda görkezilişi ýaly


  • Öňki:
  • Indiki:

  • ming20221013155123

    Degişli önümler