Silikon galyndy Halloween tort tort kädi we jadygöý şlýapa

Gysga düşündiriş:

Silikon çörek bişirilýän käseler bükülýär we şonuň üçin tortyň çykarylmagyna we doly çykmagyna kömek etmek üçin ony gabykdan ýa-da tortdan çekip bilersiňiz. sabynly suw.Silikon çörek galyndysy -40¨H-dan 482 ¨H çenli howpsuz.Doňduryjyda, peçde, mikrotolkunly peçde we gap-gaç ýuwýan maşynda ulanmak gowy


Önümiň jikme-jigi

Işleýiş prosesi

Haryt bellikleri

Iýmit derejeli silikon

Silikon çörek bişirmek galyndysy iýmit derejesi, çeýe we taýak däl bar bolan silikon materialdan ýasaldy. Zäherli silikon galyplary ekologiýa taýdan arassa, arassaçylyk we çydamlydyr.

Hallowin bezegi

Dürli jikme-jik şekiller bilen, kädi kellesi kellesi arwah we jadygöý şlýapa. Bu galyndy, Halloween kepekleri, biskwitler, goňur, ýakymly ýaly ajaýyp bezeg üçin ýörite halaýan, şeker senetleri, sakgyç pastasy, polimer toýun, rezin döretmek üçin ajaýyp. sabynlar, şokoladlar gaty gowy çykýar.

DM_20221206162920_022

Ulanmak aňsat

Silikon çörek bişirilýän käseler bükülýär we şonuň üçin tortyň çykarylmagyna we doly çykmagyna kömek etmek üçin ony gabykdan ýa-da tortdan çekip bilersiňiz. sabynly suw.Silikon çörek galyndysy -40¨H-dan 482 ¨H çenli howpsuz.Doňduryjyda, peçde, mikrotolkunly peçde we gap-gaç ýuwýan maşynda ulanmakdan gorkuň.

Ajaýyp çörek bişiriji

Söýgüli çykanyňyzda ýarylyp bilinjek gaty plastmassa galyplaryndan has amatly, bular aňsatlyk bilen döwülmez. Bu silikon galyp, senetçilik / tort bezemek endikleriňizi täze derejä çykarmaga kömek eder, a işiňize hünär derejesi.

DM_20221206162920_019

Armyly maslahat

Silikon galyndylary , tort bezegleri, sabyn galyplary, doglan günler we çaga duşlary üçin oturylyşyklar we başgalar!

HALLOWEEN SILICONE MOLD

kädi kellesi arwah bat

Bu galyp, Halloween kepekleri, biskwitler, goňur reňkler, ýakymly sabynlar, şokoladlar gaty ajaýyp çykýandygy üçin ajaýyp bezeg üçin ýörite halaýan, şeker senetleri, sakgyç pastasy, polimer toýun, rezin döretmek üçin ajaýyp.

jikme-jik şekilleriň köp dürlüligi

kädi kellesi arwah bat
  • kädi silikon galyndysy
  • kellesi silikon galyp
  • silikon galyndy
  • kellesi galyndy silikon

Hallowin temaly oturylyşyk, mekdep oturylyşyklary, şokolad, buz, köke, şem, güýz dabaralary, garakçy temaly oturylyşyklar, Jell-O jelatin, it bejergisi, gaty süýji, halaýan, doňdurylan gatyk bejergisi, buz aşhanasymiwe suwy, tort bezegleri, sabyn galyplary, doglan günler we çaga duşlary üçin oturylyşyklar we başgalar bilen birlikde!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • ming20221013155123

    Degişli önümler