Silikon aşhana gap-gaçlary

 • Dizaýna ýylylyga çydamly, çeýe däl çeýe silikon spatulalary

  Dizaýna ýylylyga çydamly, çeýe däl çeýe silikon spatulalary

  Silikon spatulalary ýeňil we tüýdükli ýumurtga ýasamak üçin ulanyp bilersiňiz, sebäbi ýokary gyzgynlyga çydamly panany eretmez ýa-da döwmez.Şeýle hem, hamyry eplemek, batyrmak, garylan jamy döwmek we ş.m.Mostöne iň esasy zat aşhanaňyzda we maşgalaňyzda köp hezil etmekdir!

 • Çydamly bişirmek üçin gap-gaçlar silikon spurtle toplumy

  Çydamly bişirmek üçin gap-gaçlar silikon spurtle toplumy

  Subutnamany gyzdyryň we erediň
  Iýmit derejeli silikon
  BPA mugt silikon iýmit howpsuz we ereýän subutnamadyr.
  Dizaýn täzelikleri
  Ergonomiki tutuşlyk bilen bezelen, owadan we amatly

 • Mikrotolkun ýuwulmadyk gaýtadan ulanylýan silikon gapaklaryna köpugurly doňduryjy

  Mikrotolkun ýuwulmadyk gaýtadan ulanylýan silikon gapaklaryna köpugurly doňduryjy

  seniň ýaly, iýmitleri we içgileri täze saklamak ýa-da gapaklary çalyşmak üçin aňsat, amatly ammar çözgütlerini gözleýärdik.Bir gezek ulanylýan plastmassa örtükleriň, alýumin folga ýa-da poligonlarda we ummanlarymyzda gutarýan beýleki zyýanly plastmassalaryň rulonlaryna we rulonlaryna durnukly alternatiwa.Bu gaýtadan ulanylýan silikon gapaklar, planeta üçin azajyk iş etmegiňize we puluňyzy, wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlamak üçin döredildi!

 • Doňduryjy we mikrotolkun üçin gaýtadan ulanylýan silikon gapaklary

  Doňduryjy we mikrotolkun üçin gaýtadan ulanylýan silikon gapaklary

  Indi gapak awy ýok.Iýmitleri ajaýyp möhür bilen has uzak saklamagyň aňsat, ygtybarly we amatly usuly.Iýmit derejeli silikon uzalýan gapaklarymyz köp maksatly bolup, gapagy açýan we iýmitlere göni ýerleşdirilen hökmünde ulanylyp bilner.
  Dynç alýanlar, nahar iýýänler, piknik söýüjiler, aşpezler, aýaly we eneler üçin islendik pursatda, aýratyn-da dynç alyş möwsüminde ätiýaçlyk önümleri hökmünde ajaýyp sowgat.

 • Silikon kran tutawajy damja tutujy gap

  Silikon kran tutawajy damja tutujy gap

  1-nji nesil kran matasynyň esasynda, kranyň aşagyndaky kranyň aşagyndaky suwuň akmazlygy üçin silikon guşak bilen gabat gelýän täze ýakyn örtük dizaýny goşulýar (çep suratda görkezilişi ýaly). .

 • Gap ýapyk buz ýasaýjy bilen buz kub

  Gap ýapyk buz ýasaýjy bilen buz kub

  ood derejeli material: Buz kub gaplarymyz ýokary hilli iýmit derejeli PP-den ýasaldy.BPA erkin, ys ýok, zäherli däl.Güýçli, howpsuzlyk we çydamly.

  Ulanylyşy aňsat: Buz şar ýasaýjy galypymyz bir tarelden we ownuk deşikli gapakdan durýar.Diňe düýbüne bir gezek suw guýuň we ýokarsyny yzyna goýuň.Soňra buz galyplaryny azyndan 4 sagat doňduryja salyň.Bir tarelka 1,0 dýuým x 33pc tegelek buz toplaryny ýasap biler.

  Buzy çykarmak aňsat: Buz kub galyplary, adaty silikon buz kub gaplaryna garanyňda sfera buz kublaryny çykarmagy ýeňilleşdirýän özboluşly dizaýn bilen iýmit derejeli gaty plastmassadan ýasalýar.Doňduryjydan buz gaplaryny alanyňyzdan soň, öwrüň, ýokarsyny açyň we buz toplaryny boşatmak üçin aşaky gapagy öwrüň.

 • Aşhana gubka silikon gap-gaç arassalaýjy gubka

  Aşhana gubka silikon gap-gaç arassalaýjy gubka

  Has uly ölçeg, has peýdaly
  Has ululygy, ulurak, ony süýşürmän saklamak has gowudyr.
  Ölçegi: 5.4in x 3.4in x 0.7in
  Makiýaup arassalaýjy gural bolup biler: Dürli makiýaup çotgalaryny arassalamak peýdalydyr.Toplanan makiýaupy, ýagy, makiýaup çotgalaryňyzdan arassalamagyň iň çalt we täsirli usuly, ömrüni uzaldýan silikon gubkalary arassalamak üçin diňe biraz sabyn ýa-da şampun ulanmaly.Theokarsynda çeňňek bar, şonuň üçin süpürgiç guratmak üçin asyp bilersiňiz.

 • “Avilana” silikon bedeniniň süpürgiçini arassalamak aňsat

  “Avilana” silikon bedeniniň süpürgiçini arassalamak aňsat

  Häzir LOOP HANDLE BILEN - Has gowy tutmak we has gowy guratmak üçin duşda aňsatlyk bilen asylýar.Silikon hammam çotgasy deriňizi arassalamak üçin eliňizi, ýuwulýan eşigiňizi ýa-da çotgaňyzy ulanmakdan has täsirli.Silikon deriňizi siňdirmäge kömek edip biljek ýumşak we ygtybarly materialdyr.Derini deriňize sürtmek gan aýlanyşyny güýçlendirýär we problemaly ýerlerde sellýulit azaldyp biler.

 • Silikon ýylylyga çydamly bişirmek peçleri ellikler

  Silikon ýylylyga çydamly bişirmek peçleri ellikler

  Material: Silikon
  Reňki: Gyzyl, gök, ýaşyl.
  Temperatura aralygy: -40-446F (-40-230 °).
  Paket şulary öz içine alýar: 3 jübüt kiçi ojak.

 • Gaýtadan ulanylýan silikon iýmit saklaýyş haltalary

  Gaýtadan ulanylýan silikon iýmit saklaýyş haltalary

  gündelik durmuşyňyzy aňsatlaşdyrmak we iýmitiňizi has amatly şertlerde saklamak üçin amaly we elýeterli iýmit saklamak we gurama çözgüdi bilen üpjün etmekde ýöriteleşýäris.Qualityokary hilli materiallar we ygtybarly üpjün edijiler bilen işlemek arkaly, çydamlylyk, amaly we howpsuzlyk nukdaýnazaryndan hiç haçan göwnüňizden turmajak aksesuarlaryň köpüsini hödürläp bileris.

 • Mikrotolkunly iýmit silikon gapaklary

  Mikrotolkunly iýmit silikon gapaklary

  Silikon sorujy gapaklar
  Howa geçirijilikli, suw geçirmeýän möhür bilen bezelendir
  Iýmitiňizi elmydama täze saklaň
  Material daşky gurşawy goraýjy silikon, zäherli däl, BPA, PVC, Gurşun, Lateks we Phthalates-den ybaratdyr. Üýtgeşik dizaýn dürli ölçegdäki käseler, jamlar, küýzeler we ş.m.

 • Nahar bişirmek üçin silikon bişirmek çotgasy

  Nahar bişirmek üçin silikon bişirmek çotgasy

  Highokary hilli önümler we kämilleşdirilen dizaýn bilen üpjün edýäris.Barbeküden we nahar bişirmekden lezzet alarsyňyz, ýakymly barbekýu oturylyşygy ýa-da maşgala oturylyşygy bolar diýip umyt edýärin.

12Indiki>>> Sahypa 1/2