Silikon çaga iýmitleniş toplumlary

 • BPA mugt ýumşak sazlanylýan silikon çaga bibleri

  BPA mugt ýumşak sazlanylýan silikon çaga bibleri

  Çagalarymyz üçin iň bagtly iýmit tagam pursatlaryny döretmegi maksat edinýäris.Şonuň üçin köp eneleriň çaga üçin iň şatlykly iýmitleniş tejribesini döretmek baradaky tekliplerine esaslanyp, bu amatly çaga bäbeklerini taýýarlaýarys.

 • BPA mugt ýumşak sazlanylýan silikon çaga bibleri

  BPA mugt ýumşak sazlanylýan silikon çaga bibleri

  Deriniň we geýimleriň aşagynda gorap bilýän, arassalamak aňsat we çagaňyzyň geýmegi üçin rahat duýmak üçin kitap satyn almak isleseňiz, iýmit kitaplary ähli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp biler.Olar 100% ygtybarly silikondan ýasalyp, aňsatlyk bilen arassalanyp bilner.Örän ýumşak we iýmit derejeli material çaganyň derisini goraýar we çyglylyk baradaky aladany azaldýar.

 • 7 sany çaga silikon iýmit toplumy

  7 sany çaga silikon iýmit toplumy

  Çagaňyzyň naharlaryny has lezzetli ediň: Bu doly silikon iýmitleniş toplumynda iýmit tutujy bilen 1 bib, çaga üçin 1 çemçe we çemçe, 1 sorujy silikon jam, 1 sypal käse 1 emiş bölünen tabak we 1 goşmaça iýmit gutusy çagaňyza geçmäge kömek eder. öz-özüni iýmitlendirmek.

 • Çagalar üçin mikrotolkunly gap-gaç ýuwýan maşyn

  Çagalar üçin mikrotolkunly gap-gaç ýuwýan maşyn

  HeyKids, bu çaga silikon plastinkasy garaşyşyňyzdan ýokary bolmasa, 100% pul yzyna kepillik we ömri döwmek kepilligini berýär. Islendik sorag biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, meseläňiz çözülmeli.

 • Siňdiriş kubogy bilen çaga iýmitlenmeýän tabak

  Siňdiriş kubogy bilen çaga iýmitlenmeýän tabak

  Silikon Placemat ulalýan bäbekler, çagalar we çagalar üçin niýetlenendir.Açyk şadyýan reňkler we ýakymly şekil dürli ýaşdaky çagalar tarapyndan gowy görülýär, nahar wagty hezil edýär

 • Gapakly çaga silikonly nahar kubogy

  Gapakly çaga silikonly nahar kubogy

  Silikon süýji käseler we silikon nahar käseleri täze duş ene-atalar üçin çaga duşlarynda, çaganyň ilkinji doglan günlerinde, jyns partiýalarynda we ş.m.
  Iýmit saklaýan süýji käsäniň çagalaryň tutmagy üçin iki gapdalynda tutawaçlary bar.Syzdyryjy subutnama çagaňyzy gowy iýmitlendirýär we hapalanmakdan saklanýar.

 • Çaga iýmitlendirmek silikon süýtden aýyrmak toplumy

  Çaga iýmitlendirmek silikon süýtden aýyrmak toplumy

  çaga saçak gap-gaçlarymyz, çagaňyz üçin ideal ýa-da doglan güni, çaga duşy, çaga şanly senesini bellemek ýa-da başga manyly wakalar üçin sowgat hökmünde öz-özüni iýmitlendirmäge geçmäge kömek eder.

 • Çaga BPA mugt silikon sorujy jam, çemçe bilen

  Çaga BPA mugt silikon sorujy jam, çemçe bilen

  Öýdäki çagalar gaty ýa-da suwuk iýmit dünýäsini öwrenip başlanda, bu uly ädim üçin ygtybarly çaga çüýşelerini göz öňünde tutmalydyrlar.Hemme zadyň ýerden uçup gitmeginiň ýa-da döwülmeginiň öňüni almak üçin, kiçijik çagasy bilen eje we kakanyň iň oňat çözgüdi hasaplanýan emdirilen çaga tabaklarymyz geldi.Çaga üçin emdiriş plitalary bilen, çagaňyzy howpsuz we mylaýym iýmit başdan geçirmesine başlaň.Çaga üçin emdirýän tabaklarymyz siziň iň gowy ýaranyňyzdyr!

 • Çagalar we çagalar üçin 100% silikon sorujy tabaklar

  Çagalar we çagalar üçin 100% silikon sorujy tabaklar

  3 WeeSprout silikon sorujy plastinkalar bilen gapakly çagaňyz bilen bulaşyk we stressiz wagtyňyzy saklaň.100% silikon bölünen tabaklarymyz bulaşyk bolmazdan garaşsyz iýmäge höweslendirýär.Emiş plastinany çişirilmejek goşmaça ygtybarly tutmak üçin islendik tekiz ýere goýuň - çagaňyzyň tabaklaryny zyňmagy, atmagy ýa-da zyňmagy hakda hiç wagt alada etmersiňiz!

 • Sorujy çaga silikon plitalary

  Sorujy çaga silikon plitalary

  Hakyky sekiz otuň emmegine öýkünip, üç bölümli Oktopod silikon nahary çagalara garşy subut edildi.Birnäçe gezek ýuwlandan soňam, iň wagşy çagalar bu nahary siňdirmegiň usulyny tapyp bilmezler, iýmitlenýän wagtyňyz pollaryňyz, diwarlaryňyz, halylaryňyz we hasaplaýjylaryňyz bulaşyk bolmaz.Biziň jamymyz çagaňyzy öz-özüni iýmitlendirmäge çagyrýar.Hasapdan çykarmaga synanyşanlaryndan soň, bu gysgyç tagamyň ýelmeşýän berkligine baha bererler!

 • 8 Silikon çaga iýmitleniş toplumyny gaplaň

  8 Silikon çaga iýmitleniş toplumyny gaplaň

  Silikon çagany iýmitlendirmek toplumyna 1 bölek silikon jam, 1 bölek silikon bib, saman we gapakly silikon käse bölegi, 1 bölek käse gapagy, 1 bölek silikon plasemat, 1 ýylgyrýan ýüz nahar saçagy, 1 bölek bar silikon çemçe, 1 bölek silikon çeňňek, çagaňyzyň özüni iýmitlendirmek endiklerini ýerine ýetirmek üçin ýeterlik.

 • 5 bölek silikon çaga iýmitlendirmek üçin gap-gaçlar toplumy

  5 bölek silikon çaga iýmitlendirmek üçin gap-gaçlar toplumy

  Çaga iýmitlenişiniň doly toplumy: Toplumda sorujy käse, içgi käsesi, gap-gaçlar we sazlanylýan suw geçirmeýän bibli köp bölümli tagam bar.

  Çagalar üçin ygtybarly: Gaýtadan ulanylýan ekologiýa taýdan arassa tabaklarymyz we gap-gaçlarymyz 100% iýmit derejeli silikon, zäherli däl, BPA-da ýok, premium materiallar bilen öndürilýär.

12Indiki>>> Sahypa 1/2