Önümler

 • Çagalar üçin sandbox silikon kenar oýunjaklary

  Çagalar üçin sandbox silikon kenar oýunjaklary

  • Çagalar we çagalar üçin silikon plýa beach oýunjaklarymyz.Deňiz oýunjak toplumymyzda silikon çäge çelegi, berk silikon belgi we bir amatly toplumda dört sany ýumşak silikon çäge galyplary bar.Çagaňyz şekilleri we çäge sandallaryny, plýa beachda ýa-da öýde sandyk gutusynda ýasamagy gowy görer.
 • Professional kubok silikon käse toplumy

  Professional kubok silikon käse toplumy

  her kimiň sagdyn durmuşa mynasypdygyna ynanýarys.Saglyk bilen baglanyşykly önümleri soňky ýyllarda esasy önümlerimiz hökmünde kabul edýäris we müşderilerimize öňküsinden has ýokary, has çalt we has möhüm hyzmat edýäris.Geljekde has gowy önümleri we hyzmatlary hödürlemegi dowam etdirýäris.

 • Çaga silikon stol burç goragçylary

  Çaga silikon stol burç goragçylary

  Stol burç goragymyz PVC, Silikon we BPA Free-den ýasaldy.Güýçli ysy ýok.Çaga howpsuzlygynyň ökde önümidir.

 • Silikon Ro Christmasdestwo çörek bişiriliş toplumy

  Silikon Ro Christmasdestwo çörek bişiriliş toplumy

  Gar ýagmagy
  Bir galyndyda 4 sany gar tozgasy bar.
  Jemi ölçeg: 11.02L × 7.08W × 1.57H dýuým
  Sizeeke ululygy: 2.95inç
  Gar adam
  Bir galyndyda 3 stil bar.

 • Dabany agyrýan silikon topuk goraýjylary üçin topuk kuboklary

  Dabany agyrýan silikon topuk goraýjylary üçin topuk kuboklary

  Sagdyn durmuşyňyza üns berýäris.
  Aýak saglygy - Çylşyrymly we möhüm beden bölekleri Sagdyn aýak hereket üçin möhümdir.
  Ömründe ortaça adam takmynan 100,000 mil ýörär.
  Her aýakdan ýöräniňizde, bedeniňiziň agramyndan takmynan iki esse köp bolar, ylgaýan wagtyňyz bu iki esse dört esse artar.
  Pnrskter aýak ideg önümleri - saglygyňyza üns beriň we durmuşyňyzy gowulaşdyryň!
  >> Aýakgabyňyzyň agyrysyny ýeňlediň we topuk myşsasynyň ýadawlygyny ýeňilleşdiriň.

 • Diş pastasynyň gapaklary

  Diş pastasynyň gapaklary

  Her toplumda BPA-dan mahrum we yslary ýa-da tagamlary siňdirmeýän iýmit derejeli silikon bilen ýasalan iki sany ak, iki gök we iki sany ýaşyl diş pastasy gapaklary bar.Öz-özüni ýapýan gapaklary ýuwaşlyk bilen ýuwup, ýuwup we gaýtadan ulanyp bolýar.

 • Hünärmentler üçin uly silikon listler

  Hünärmentler üçin uly silikon listler

  Stol düşegi, plasemat, dab matasy, çekiş matasy, tebigy elektrostatik ýapyşmagy, dykyz, ýylylyga çydamly aýratynlygy ýaly ajaýyp ýerüsti goragçy, bulaşyk kollektor.
  Işgärleriňizi süýşmekden goraýar.Düwürtiksiz ýer, gap-gaç ýuwýan maşyny arassalamak aňsat.
  Suw geçirmeýän, aşa çeýe we çydamly.Dürli ululyklara we şekillere laýyk matany kesmek üçin bar
  Bellik:
  El bilen ölçemek sebäpli azajyk ululykdaky ýalňyşlyklara rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.

 • Hajathana çüýşesi çotgasy we şemaly saklaýjy bilen saklaýjy

  Hajathana çüýşesi çotgasy we şemaly saklaýjy bilen saklaýjy

  HESAIN 2 gaply hajathana çotgasy premium PP tutawajyndan we TPR çotgasynyň kellesinden ýasalýar, deformasiýa etmek aňsat däl, saçlary daramak aňsat däl we ölen ýerleri arassalamak üçin gaty laýyk gelýär.Toörite asylýan hajathana çotgasynyň eýesi, hammamyňyzy arassa we arassa saklap, howa çalmagy we damjadan goramagy üçin niýetlenendir.

 • Silumşak silikon ýüzüni arassalaýjy çotga ýüzi süpüriji

  Silumşak silikon ýüzüni arassalaýjy çotga ýüzi süpüriji

  Silikon eksfoliatorlarymyz deride ýakymly we howpsuz duýulýan gysga, çeýe çybyklar bilen gaty ýumşakdyr.Bulary eliňizden tapawutlylykda ýüzüňizi ýuwanyňyzda ulanmak has aňsat.Arassalaýjy önümiňizi az ulanyp bilersiňiz, olar has gowy deri döredýärler!Dykylan gözeneklere, gara kellelere we derisine çuňňur arassa önüm berýän bolsaňyz, bu amatly arassalaýjy çotgany maslahat berýärin

 • 6 ýarym şar gyzgyn şokolad galyplary

  6 ýarym şar gyzgyn şokolad galyplary

  IOMIT GRADE MATERIAL - Şokolad galyplarymyz ýokary hilli iýmit silikon derejeli materialdan, BPA-dan erkin, taýak däl we elastik, şonuň üçin şokolad galyplaryny has ygtybarly ulanyp bilersiňiz.

 • Güýjük it penjesi we süňk silikon galyplary

  Güýjük it penjesi we süňk silikon galyplary

  Iýmit derejeli silikondan ýasalan.Atylylyga çydamly, zäherli däl, BPA erkin.

  Temperatura -40-dan +446 gradusa çenli.Peç, gap-gaç ýuwýan maşyn, doňduryjy, mikro tolkun howpsuz.

  Galyplar şokolad, buz kublary, sabyn, tort, jele we ş.m. ýasamak üçin ulanylyp bilner.

  Galyň galyndy ölçegi: 8,7 "x 4.3" x 0.8 ″;Süňk galyndylarynyň ölçegi: 9.1 "x 5.7" x 0.6 ″

  2 x Gülgüne güjük palaw galyp we 2 x süňk galyndy (gyrmyzy we gyzyl)

  Ulanmak we arassalamak: Silikon şokolad galyplary taýak däl, silikonyň häsiýeti torty, sabyny we beýlekileri galyndylardan çykarmak aňsat.Silikon süýji galyndylary ýuwulýan (gap-gaç ýuwýan maşyn), çeýe, solmaýan, tegmilli däl.

 • Möhürli gapakly silikon buz kub galyplary

  Möhürli gapakly silikon buz kub galyplary

  T LZE ÇYKYŞ DIZAYNI: Buzly gapagy berk ýapmagy aňsatlaşdyrýan möhürlenen gapaklaryň dizaýny we gapagyň gaty berkligi, aşmagynyň öňüni alýar we holodilnikdäki yslardan uzak durýar.

123456Indiki>>> Sahypa 1/13