Silikon önümleri

 • Professional kubok silikon käse toplumy

  Professional kubok silikon käse toplumy

  her kimiň sagdyn durmuşa mynasypdygyna ynanýarys.Saglyk bilen baglanyşykly önümleri soňky ýyllarda esasy önümlerimiz hökmünde kabul edýäris we müşderilerimize öňküsinden has ýokary, has çalt we has möhüm hyzmat edýäris.Geljekde has gowy önümleri we hyzmatlary hödürlemegi dowam etdirýäris.

 • Çaga silikon stol burç goragçylary

  Çaga silikon stol burç goragçylary

  Stol burç goragymyz PVC, Silikon we BPA Free-den ýasaldy.Güýçli ysy ýok.Çaga howpsuzlygynyň ökde önümidir.

 • Dabany agyrýan silikon topuk goraýjylary üçin topuk kuboklary

  Dabany agyrýan silikon topuk goraýjylary üçin topuk kuboklary

  Sagdyn durmuşyňyza üns berýäris.
  Aýak saglygy - Çylşyrymly we möhüm beden bölekleri Sagdyn aýak hereket üçin möhümdir.
  Ömründe ortaça adam takmynan 100,000 mil ýörär.
  Her aýakdan ýöräniňizde, bedeniňiziň agramyndan takmynan iki esse köp bolar, ylgaýan wagtyňyz bu iki esse dört esse artar.
  Pnrskter aýak ideg önümleri - saglygyňyza üns beriň we durmuşyňyzy gowulaşdyryň!
  >> Aýakgabyňyzyň agyrysyny ýeňlediň we topuk myşsasynyň ýadawlygyny ýeňilleşdiriň.

 • Diş pastasynyň gapaklary

  Diş pastasynyň gapaklary

  Her toplumda BPA-dan mahrum we yslary ýa-da tagamlary siňdirmeýän iýmit derejeli silikon bilen ýasalan iki sany ak, iki gök we iki sany ýaşyl diş pastasy gapaklary bar.Öz-özüni ýapýan gapaklary ýuwaşlyk bilen ýuwup, ýuwup we gaýtadan ulanyp bolýar.

 • Hünärmentler üçin uly silikon listler

  Hünärmentler üçin uly silikon listler

  Stol düşegi, plasemat, dab matasy, çekiş matasy, tebigy elektrostatik ýapyşmagy, dykyz, ýylylyga çydamly aýratynlygy ýaly ajaýyp ýerüsti goragçy, bulaşyk kollektor.
  Işgärleriňizi süýşmekden goraýar.Düwürtiksiz ýer, gap-gaç ýuwýan maşyny arassalamak aňsat.
  Suw geçirmeýän, aşa çeýe we çydamly.Dürli ululyklara we şekillere laýyk matany kesmek üçin bar
  Bellik:
  El bilen ölçemek sebäpli azajyk ululykdaky ýalňyşlyklara rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.

 • Hajathana çüýşesi çotgasy we şemaly saklaýjy bilen saklaýjy

  Hajathana çüýşesi çotgasy we şemaly saklaýjy bilen saklaýjy

  HESAIN 2 gaply hajathana çotgasy premium PP tutawajyndan we TPR çotgasynyň kellesinden ýasalýar, deformasiýa etmek aňsat däl, saçlary daramak aňsat däl we ölen ýerleri arassalamak üçin gaty laýyk gelýär.Toörite asylýan hajathana çotgasynyň eýesi, hammamyňyzy arassa we arassa saklap, howa çalmagy we damjadan goramagy üçin niýetlenendir.

 • Silumşak silikon ýüzüni arassalaýjy çotga ýüzi süpüriji

  Silumşak silikon ýüzüni arassalaýjy çotga ýüzi süpüriji

  Silikon eksfoliatorlarymyz deride ýakymly we howpsuz duýulýan gysga, çeýe çybyklar bilen gaty ýumşakdyr.Bulary eliňizden tapawutlylykda ýüzüňizi ýuwanyňyzda ulanmak has aňsat.Arassalaýjy önümiňizi az ulanyp bilersiňiz, olar has gowy deri döredýärler!Dykylan gözeneklere, gara kellelere we derisine çuňňur arassa önüm berýän bolsaňyz, bu amatly arassalaýjy çotgany maslahat berýärin

 • Oturgyç aýak pollaryny goraýjylar silikon örtükleri

  Oturgyç aýak pollaryny goraýjylar silikon örtükleri

  Silikon oturgyç aýak poluň goragçylary uzaldylyp bilner.Köp oturgyç ululyklary we şekilleri üçin amatly.Gözel we çydamly etmek üçin gowy materiallary we ýörite tehnologiýany ulanýar.Şol bir wagtyň özünde sesden gaça durýar we jaýyň poluny goraýar.Durmuşy has ýakymly we rahat ediň.
  Ilki bilen mebel aýaklarynyň ululygyny ölçäň
  Tegelek aýak bolsa, diametrini ölçäň.
  Kwadrat aýaklary bar bolsa, inedördül uzynlygy ölçäň.
  Eger gönüburçly ýa-da tertipsiz aýak bolsa, aýlawy ölçäň.Mebeliň aýagyna ýumşak şnur bilen örtüň we şnury ölçäň.

 • Gyzgyn saç gurallary çydamly silikon mat

  Gyzgyn saç gurallary çydamly silikon mat

  Owadan gyzlar elmydama saçymyza ideg edýärler, saçymyza ideg edýärler, tekiz demir, döwülýän demir, egriji demir, demir düzeltmek, demir silkmek ýaly köp gural ulanarlar, şonda problema ýüze çykýar, bulary ulananyňyzda Gurallar. Gaty ýokary temperatura gerek, şonuň üçin belli bir howp bar, bulary göz öňünde tutup, meseläňizi çözmek üçin bu ýylylyga çydamly halta, ýakyn dizaýn çykardyk!

 • Super çeýe silikon gysyjy

  Super çeýe silikon gysyjy

  Duşdan soň aýna gapydan ýa-da aýnalardan suw aýyrmasaňyz, arassalamak kyn bolan suw tegmilleri bolar.Vanna otagyny bu duş gysgyjy bilen gury saklaň.Bu silikon gysgyç, hammamyňyzy parlak eder.
  Penjiräniň reňkli plyonkasyny we winil örtügini guranyňyzda aýna / awtoulagyň üstüni arassalamak üçin penjire gysgyjy gerek bolar.Awtoulagyň aýnasynda duman bolanda, gysgyç size anyk görnüş berer.

 • Bulut turbasy silikon galyndy bulut sütüni şokolad süýji görnüşi

  Bulut turbasy silikon galyndy bulut sütüni şokolad süýji görnüşi

  Iýmit derejeli silikondan ýasalan owadan bulut şekili sabynlaryňyzy has gyzykly we halaýan edýär.

 • Silikon rezin ýagyş suw geçirmeýän aýakgap örtükleri

  Silikon rezin ýagyş suw geçirmeýän aýakgap örtükleri

  • 110% ýokary çeýeligi, howpsuz we zäherli däl organiki material, suw geçirmeýän we süýşmäge garşy öndürijiligi, çydamlylygy we daşky gurşawa dostlugyny üpjün edýär.Aýakgabyň gapagy, dabanyň süýşmeginiň öňüni almak üçin ýörite süýşmäge garşy gurluş bilen enjamlaşdyrylandyr.
12Indiki>>> Sahypa 1/2