Silikon önümini gaýtadan işlemek tehnologiýasy we düşüniş jikme-jiklikleri

Islendik pudakda önüm öndürmek we gaýtadan işlemek tehnologiýasynda käbir kemçilikler we kemçilikler bar, silikon önümleri pudagy hem muňa ýol bermeýär, sebäbi köp alyjy we in engineeringenerçilik prosesi çözüp bilmeýär, ýöne hemme ýerde diwar hadysasyny hem aýdyp bolar. silikon önümlerini özbaşdak gaýtadan işlemegiň çäklendirmeleri näme?

Ilki bilen, material üçin, silikon önümleriniň öndürijiligini sazlamak isleseňiz, ilki bilen onuň maddy aýratynlyklaryna düşünmeli, silikon material aýratynlyklary esasan temperatura garşylygy, dartyş güýji, garramaga garşy güýç, daşky gurşawyň sagdynlygy we ş.m. bölünýär. göz öňünde tutmagyň dürli taraplary, esasy, adaty ýa-da gaz fazaly iýmit derejesi we lukmançylyk derejesi, dürli gurşaw üçin dürli täsirler ýaly materiallary saýlamagyň täsiri.

aunsd (1)

Ölçeg çäklendirmeleri, köp sarp ediji garşy jynsdaky uly ýa-da gaty uzyn zatlary özleşdirmeli, gaty we suwuk amal üçin maşyn enjamlary kiçi, häzirki wagtda takmynan 1000MM ululygy 500 tonna maşyn etmeli, şonuň üçin gaty uly kremniy jel önümlerini etmeli bolsaňyz, bu prosesiň mümkin bolup biljekdigini ýa-da ýörite önümlere degişlidigini görmek maslahat berilýär, Soňra ýörite işlenip bilner.

Gatylyk çäkliligi, gatylygy we ýumşaklygy esasan dürli enjamlary ýygnamakda we ýassyk ýasamakda ulanylýar, şonuň üçin gaty berklik talaplary bolan önümler üçin adaty funksiýa, kremniy gel materialynyň gatylygyna we ýumşaklygyna düşünmelidir, bu gatylyk üçin laýykdyr. önümleriňiz, häzirki wagtda adaty silikon kauçuk önümler 20-90-a bölünýär, her gatylygyň çydamlylyk aralygy ± 5 dereje, Şonuň üçin olaryň arasynda tapawut goýmaly.

aunsd (2)

Customörite gaýtadan işlemek prosesinde, galybyň gurluşy we önümçilik döwründe ýykylmak meselesi, esasan, tersine togalaklaryň dürli görnüşleri we dürli ownuk deşikler we sütünler ýaly bu kremniy jel önümini dizaýn eden görnüşiňize baglydyr. adaty ýykylýan önümlere, zeper ýetmegine, döwülmegine, ýetişmedik we ýykylmagyna sebäp bolup biler.

Şonuň üçin in engineeringenerçilik, galyndy açylmazdan ozal galyndy meselesini bahalandyrmalydyr.Silikon önümleri ýumşak bolsa-da, käbiri güýçli aýrylyp bilinýän hem bolsa, güýçli çykmagy bilen saýlan gatylygyňyzyň ýerliklidigini ýa-da ýokdugyny göz öňünde tutmalydyr.Mysal üçin, kamera 90 gradus gaty gatylyk bilen ýasalsa, adaty önümçilik üçin elbetde mümkin bolmaz.

Daş görnüşi taýdan köp sarp edijiler kremniy jel önümleriniň daşky görnüşine ünsi jemleýärler we ýerüsti nagyş we ýerüsti prosesi saýlamak ýaly önümleriň ýüzüne uly ähmiýet berýärler.Häzirki wagtda kremnis jel galyp sepýän aýna gum önümleriň köpüsi üçin duman ýüzüne täsir edip biler, şeýle hem elektroplatirleme ýüzüne we aýna effektine, şeýle hem gün dänesiniň üstünde göni elektroplatasiýa bar.Şonuň üçin dürli däne ýüzleriniň daşky görnüşi dürli-dürli bolýar.Saýlamak kararyna gelip bilersiňiz.Galyndy gönüden-göni gaýtadan işlemekden başga-da, çap etmek, geçirmek, pürkmek we beýleki amallar, önümiň estetiki talaplaryna laýyklykda saýlanyp bilner!

Silikon we plastmassa önümleri birmeňzeş bolmasa-da, olaryň amallary we galyplary gaty meňzeýär, material dürli-dürli bolsa-da, amal esasan meňzeýär.Silikon materiallaryna düşünmeýän köp adam üçin, silikon önümlerini özleşdirmek zerur bolsa, ilki bilen prosese we özleşdirme talaplaryna düşünmeli we önümleriňize laýykdygyny ýa-da ýokdugyny bilmelisiňiz.


Iş wagty: Noýabr-22-2022