Iýmit howpsuz howa guradyjy silikon küýzesi

Gysga düşündiriş:

Çişikli gowurmalar, pizza, towuk ganatlary, tortlar we kökeler, howa guradyjy peçiňiz bilen taýýarlap boljak naharlaryň diňe käbiri!Oftenöne köplenç ýagy we reňki arassalamak bilen göreşmeli bolarsyňyz.Diňe bu däl, iýmit galyndylaryny yzygiderli süpürmek we süpürmek, howa guradyjyňyzyň ömrüni bozup biler!


Önümiň jikme-jigi

Işleýiş prosesi

Haryt bellikleri

Möhüm howa guradyjy enjam

WAVELU AIR FRYER POT bilen ýelmeýän we ýakylan galyndysyz sagdyn we lezzetli gowrulan iýmitlerden lezzet alyň.3-5 QT howa guradyjylaryna laýyk gelýär!

Arassalamak şemaldyr

Howa guradyjyňyzy iýmit galyndysyndan, ýagdan we reňksiz saklaýar, howa guradyjyňyzyň ömrüne zyýan bermezden.El ýuwmak meselesinden gaça durmaga mümkinçilik berýän doly gap-gaç ýuwýan maşyn

sff3

Çykdajylary tygşytlamak alternatiwasy

Henizem bir gezek ulanylýan pergament kagyzy ulanýarsyňyzmy?Bir gezeklik mynasyp maýa goýumlary ekologiýa taýdan amatly we ygtybarly alternatiwa bilen sylaglanar.Iýmitiňizi täze saklaýar we ýokary ýanýan pergament kagyzlarynda gereksiz ýangyn howplaryndan saklanýar!

Hil we howpsuzlyk boýunça iň gowusy

Iň ýokary hilli lukmançylyk derejeli silikondan ýasaldy.Taýak däl, zäherli däl, BPA erkin, 450 ° F çenli çydamly ýokary ýylylyga çydamly material

sadas7

WaveLu-nyň aýratyn aýratynlyklary

Iýmitleriňizi has az wagtyň içinde kämillik üçin bişirmek üçin has gowy howa aýlanyşygy we hatda ýylylyk paýlanyşy üçin onlarça ýumşak silikon çyzyklary bilen oýlanyşykly işlenip düzüldi!Öňkülerden has aňsat arassalanmak üçin ähli kämilleşdirilen aýratynlyklary başdan geçiriň.

HER häzirki zaman pişikde hökman bolmaly!

Çişikli gowurmalar, pizza, towuk ganatlary, tortlar we kökeler, howa guradyjy peçiňiz bilen taýýarlap boljak naharlaryň diňe käbiri!Oftenöne köplenç ýagy we reňki arassalamak bilen göreşmeli bolarsyňyz.Diňe bu däl, iýmit galyndylaryny yzygiderli süpürmek we süpürmek, howa guradyjyňyzyň ömrüni bozup biler!

Indi, ýagly, guradylan tegmiller we howa guradyjyňyzyň köp sanly süpürilmegi bilen hoşlaşmagyň wagty geldi!“WAVELU AIR FRYER POT” bilen howa guradyjyňyzy gorap bilersiňiz we bişirýän naharyňyzyň tagamyna we hiline zyýan bermezden has uzak dowam edýändigine göz ýetirip bilersiňiz!

PREMIUM GURULMASY!

“WaveLu Air Fryer Pot” naharlary çalt we deň derejede bişirmäge kömek edýär, şol bir wagtyň özünde, howa guradyjyňyzyň hilini we bitewiligini saklamaga kömek edýär!Iň ýokary hilli lukmançylyk derejeli silikondan ýasalýar.Heatylylyga, taýak däl we zähersizlige ýokary çydamly!

Silikonymyz güýçli we çeýe bolup, köp ulanylyş arkaly görnüşini ýitirmez.Mundan başga-da, iýmit oňa ýapyşmaz, şonuň üçin hiç hili kynçylyksyz arassalap bilersiňiz!Hat-da gap-gaç ýuwýan maşyn hem howpsuz!

Howa FRYER AKSESSORLARYNDAKY GÖRNÜŞ!

“Air Fryer”, gysga fransuz gowurmalary, baş gapyrgasy we gowrulan towuk ýaly lezzetli gowrulan iýmitleri taýýarlamagyň iň aňsat we sagdyn usulydyr.Şeýlelik bilen, “WaveLu” -da, iň gowy we iň ýokary hilli esbaplary we ähli tebigy, zähersiz arassalaýyş çözgütlerini getirmegiňizi makul bildik, friziň iň ýokary derejesini saklamak we her gezek ajaýyp bişirilen nahardan lezzet almak!

Biziň maksadymyz, hiline zyýan bermezden iň howpsuz, iň oňat öndürijilikli önümleri döretmekdir!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • ming20221013155123

    Degişli önümler