BPA mugt silikon bölünen çaga emdiriş

Gysga düşündiriş:

Zäherlenmedik çagajyk plitalary: goşulan doldurgyçlar ýa-da zyýanly himiki maddalar bilen 100% arassa iýmit derejeli silikon!BPA, BPS, PVC, gurşun we phalatlardan mugt.Gaýtadan ulanylýan. Ulanylýan ýaş: 4-36 aý.


Önümiň jikme-jigi

Işleýiş prosesi

Haryt bellikleri

Köp funksiýaly

Mikrotolkunly we gap-gaç ýuwýan maşynlar üçin amatly, sorulýan kiçijik tabaklarymyzy mikrotolkunda zyňyp, peçde ulanyp, gap-gaç ýuwýan maşynda ýylylyk bilen arassalap ýa-da doňduryjyda aňsatlyk bilen saklap bolýar.Iň amatly wagty çagaňyza nahar taýýarlap, holodilnikde saklap we şol günüň soňunda yzygiderli hyzmat edip bilersiňiz.

Çaga emdiriş tabagy

Owadan silikon plitalary tekiz we aňsat ýerde berk ýapyşyň.Iki eliňiz bilen plastinka goýsaňyz, oňa aňsatlyk bilen ýapyşyp bilersiňiz. Iýmit ýok.Indi bulaşyklyk ýa-da bulam-bujarlyk ýok.Adaty tabaklar ýa-da tabaklar bilen hoşlaşyň.Tabak sorujy islendik tekiz ýer üçin amatlydyr.Stol we hasaplaýyş ýüzleri, köp oturgyçly gaplar.

dfsf001

Özüňi iýmitlendirmek

Öz-özüňi iýmitlendirmäge kömek edýär we ajaýyp motor ukyplaryny ösdürýär, çagaňyzy iýmitlendirmek tejribesini ýokarlandyrýar.öz-özüni iýmitlendirmegi öwrenýän çagalar üçin ajaýyp.Sorujy plastinka çagalaryň bölekleri üçin ajaýyp ululykda.Ulalýan bäbekler, çagalar we çagalar üçin niýetlenen emişli kiçijik tabaklarymyz, oturgyçlaryň köpüsine laýyk gelýär.Gowy deňagramly nahar üçin 3 iýmit bölümi bilen dizaýn ediň.

Eplenýän we göçme

Silikon bölünen çaga plitalarymyz ykjam we ýeňil.Softumşak silikon materialy aňsatlyk bilen togalanýar we islendik halta ýerleşdirilýär.Restoranlarda ýa-da ýolda ulanmak üçin ajaýyp.

sdf_002

Gündelik ulanmak üçin iň oňat çaga emdiriş plitalary

Takmynan 10 aýlyk bäbekler saçak gap-gaçlaryna uly gyzyklanma bildirip başlaýarlar, çaganyň özi iýmegi öwrenmegi üçin iň amatly pursat.
Çaga üçin öz-özüni iýmitlendirmek zerurlyklaryny äsgermezlik etmegi dowam etdiriň, öz-özüne hormat goýmak üçin gaty zyýanly.Öz-özüňi iýmitlendirmek, çaganyň ulalmagy üçin peýdalydyr.
Çagalaryň bilesigeliji tebigaty, iýmitiň görnüşini tutmaga we duýmaga itergi berer.
Täze iýmitlenýän okuwçy üçin nahardan soň bulaşyklyk bilen gutarmak aňsat.Cleaneriň arassa bolmagy üçin ene-atalar çaga üçin emdiriş tabagyny taýýarlamalydyrlar.

Çaga emdiriş plastinkasy, sorujy plastinka, çeňňek we çemçe toplumy, saman ýaly toplum bilen gelýär

100% iýmit derejeli silikon
Bölünen dizaýn
Soruş aýratynlygy
Gap-gaç ýuwýan maşyn
Gaýnadyjy
Peç üçin amatly
4 reňk
4 toplum
Güýçli emiş
Emdiriş aýratynlygy, çagaňyzyň tabagyny haýsy tekiz ýere goýsaňyz, ygtybarly saklaýar!Bu, öz-özüni iýmitlendirmegi öwrenýän çagalaryň bulaşyk dökülmeginiň öňüni alýar we çagaňyzyň tabaklaryny stoldan zyňmagynyň öňüni alýar.Çagaňyz özbaşdak iýip başlaýar we nahar wagtynda dynç alýarsyňyz!
Saklaýjy bilen sypal
Saklaýjy aňsat içmek üçin samany tabagyň ýa-da çaga käsesiniň gyrasynda berk saklaýar.
Gap-gaç ýuwýan maşyn, doňduryjy, mikrotolkunly howpsuz
Silikon sowadyjydan ýa-da doňduryjydan peje ýa-da mikrotolkuna aňsatlyk bilen geçip, pes we ýokary temperatura çydap biler.Peç 400 ° F / 204 ° C çenli howpsuz
Bölünen tabak dizaýny
Çaga tabaklarymyzyň ulaldylan bölüjileri çaganyň iýmitini aýratyn saklaýar - nohutyň kartoşka bilen garylmagyndan artykmaç gaharlanmaň!Mundan başga-da, tabagyň ýokary galdyrylan daşky gyrasy, kiçijik barmaklara bulaşyklyk etmezden ýa-da iýmitleri tabakdan çykarmazdan aňsatlaşdyrýar.Iýmitlenýänler bilen nahar wagty has aňsatlaşdy!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • ming20221013155123

    Degişli önümler