Rainlemgoşar oýnawaç çaga silikony

Gysga düşündiriş:

Bu oýnawaç oýnawaçlar çagalaryň beýnisiniň ösmegi üçin peýdalydyr, köp kombinasiýa we oýnamagyň dürli usullary, uçar oýnamak we ýerleşdirmek, oýnawaçlar bilen oýnanda çagalaryň el we pikirleniş ukyplaryny ösdürip biler.Beýleki agaçdan ýasalan älemgoşardan tapawutlylykda, bu oýnawaç 100% IOMIT GRADE SILICONE-den, boýag we agaçsyz, BPA, PVC we phalate-mugt, çagaňyz üçin howpsuz.


Önümiň jikme-jigi

Işleýiş prosesi

Haryt bellikleri

Bilim oýunjaklary

Çagalar älemgoşaryň her bir bölegini jemläp, dürli şekillere birleşdirip, el bilen gözüň utgaşdyrylmagyny we döredijilikli pikirlenmegi ösdürmek üçin iň oňat oýnawaç, şeýle hem sanamak, reňk we agyrlyk güýji ýaly irki düşünjeleri döretmeli.Çagaňyzy çagalykdan we ondan soň hezil ediň!

SILICONE RAINBOW

Iýmit derejeli silikondan ýasalan.Agaçdan ýasalan oýunjakdan tapawutlylykda, çagalar üçin howpsuz, hiç hili boýag ýa-da tiken bolmazdan, bu älemgoşar.Silikon materialy sebäpli, dik diklemegiň täsiri agaçdan has erbetdir, oýnamagyň has köp usuly bolan, ony gyşarnyksyz görnüşde saklamagy maslahat berýäris.

dsfds_017

GÖRNÜŞ

Açyk we owadan reňk bilen çagalar köpri, tunel gurup ýa-da birleşip, sygyr, aýy, horaz emele getirip bilerler.Çagalaryň reňk tanamak ukybyny we reňk bilen deňeşdirmek ukybyny ýerine ýetiriň, bu reňkler hiç hili boýagsyz öçmez.

Maşgala oýunlary

Bu ajaýyp interaktiw oýun, ene-atalar hem goşulyp, çagalary bilen oýnap bilerler, suratda käbir mysallar berýäris, şeýle hem, çaganyň ajaýyp kombinasiýalaryny görkezmegini we paýlaşmagyny her kime garşy alýarys.Çagalar güni ýa-da doglan güni üçin ajaýyp sowgat!

zc_018

HOWPSUZ MATERIAL

100% Iýmit derejeli silikon, ys ýok, boýag ýok, BPA-dan erkin, phalatsyz, gaty tekiz we tegelek tegelek, çaga oýnawaç hökmünde hem ulanylyp bilner.Arassalamak, ýuwmak we gap-gaç ýuwmak üçin amatly.ASTM we CPSIA howpsuzlyk synagy tassyklandy.

Bu oýnawaç oýnawaçlar çagalaryň beýnisiniň ösmegi üçin peýdalydyr, köp kombinasiýa we oýnamagyň dürli usullary, uçar oýnamak we ýerleşdirmek, oýnawaçlar bilen oýnanda çagalaryň el we pikirleniş ukyplaryny ösdürip biler.Beýleki agaçdan ýasalan älemgoşardan tapawutlylykda, bu oýnawaç 100% IOMIT GRADE SILICONE-den, boýag we agaçsyz, BPA, PVC we phalate-mugt, çagaňyz üçin howpsuz.

 • Iýmit derejeli silikondan, BPA, PVC we phalat-mugt.
 • 6 aýdan uly çagalar üçin maslahat berýäris
 • Gödek ellere (we dişlere) çydamly.
 • Sharpiti zatlaryň ýanynda saklamaň.
 • Gap-gaç ýuwýan maşyn, ýöne bu önümi arassalamak üçin akartyjy arassalaýjylary ýa-da planşetleri ulanmaň.
 • 6 aýlyk çaga bu oýnawajy ýönekeý usul bilen oýnap biler, 3 ýaşly we ondan uly çagalar has çylşyrymly oýun oýnap bilerler!

 • Öňki:
 • Indiki:

 • ming20221013155123

  Degişli önümler