Sorujy çaga silikon plitalary

Gysga düşündiriş:

Hakyky sekiz otuň emmegine öýkünip, üç bölümli Oktopod silikon nahary çagalara garşy subut edildi.Birnäçe gezek ýuwlandan soňam, iň wagşy çagalar bu nahary siňdirmegiň usulyny tapyp bilmezler, iýmitlenýän wagtyňyz pollaryňyz, diwarlaryňyz, halylaryňyz we hasaplaýjylaryňyz bulaşyk bolmaz.Biziň jamymyz çagaňyzy öz-özüni iýmitlendirmäge çagyrýar.Hasapdan çykarmaga synanyşanlaryndan soň, bu gysgyç tagamyň ýelmeşýän berkligine baha bererler!


Önümiň jikme-jigi

Işleýiş prosesi

Haryt bellikleri

HOWPSUZ

Iň esasy wezipe hökmünde çagalaryňyzyň howpsuzlygy bilen döredilen çal Oktopod silikon nahary 100% zäherli kremniý we BPA, PVC, phalat we gurşundan mugt gurulýar.Önümimiz, tassyklanmadyk üçünji tarapdan satyn almaýandygyňyzy üpjün edip, ähli standart howpsuzlyk düzgünlerine eýerýär.

GÖRNÜŞ

Hakyky sekiz otuň emmegine öýkünip, üç bölümli Oktopod silikon nahary çagalara garşy subut edildi.Birnäçe gezek ýuwlandan soňam, iň wagşy çagalar bu nahary siňdirmegiň usulyny tapyp bilmezler, iýmitlenýän wagtyňyz pollaryňyz, diwarlaryňyz, halylaryňyz we hasaplaýjylaryňyz bulaşyk bolmaz.Biziň jamymyz çagaňyzy öz-özüni iýmitlendirmäge çagyrýar.Hasapdan çykarmaga synanyşanlaryndan soň, bu gysgyç tagamyň ýelmeşýän berkligine baha bererler!

sdad_014

Ulanyş aňsat

Çagalar üçin ulanyjy üçin amatly ergonomiki dizaýn, bäbekleriň oturyp we iýip otyrka özlerini has rahat duýmagyny üpjün edýär.Magnit ýaly güýç bilen bäbekler Oktopod silikon naharyny stoldan kakmazlar.

WERSATILE

Mikrotolkunly we gap-gaç ýuwýan maşynlar üçin howpsuz, Octopod mikrotolkunda zyňylyp, peçde ulanylyp, gap-gaç ýuwýan maşynda ýylylyk bilen arassalanyp ýa-da doňduryjyda aňsatlyk bilen saklanyp bilner.Iň amatly wagty çagaňyza nahar taýýarlap, holodilnikde saklap we şol günüň soňunda yzygiderli hyzmat edip bilersiňiz.

sada_015

GARŞY

Iň ýokary oturgyçlara, hatda “Abiie Beyond Junior” ýaly kosmos tygşytlaýyş dizaýnlaryna laýyk gelýän “Octopod Silicone Dish” islendik tekiz tekizlik bilen ýerine ýetirip biler.Çagaňyzyň iýmitlenýän ýeriniň iýmit bilen söweş meýdanyna meňzemezligi üçin, oktopusdan ruhlanan Oktopoda bil baglaň.“Octopod” -yň sorujy kubok ulgamy şowsuz bolsa ýa-da önüm garaşylmasa, doly yzyna gaýtaryp bermäge arkaýyn boluň!

ÇAGA ÜÇIN ÇAGA-LED SÖWDÜRMEK GÖRNÜŞLERI BILEN IŞLERDEN lezzet alyň

Hakyky sekiz otuň emmegine öýkünip, üç bölümli Oktopod silikon nahary çagalara garşy subut edildi.Birnäçe gezek ýuwlandan soňam, iň wagşy çagalar bu nahary siňdirmegiň usulyny tapyp bilmezler, iýmitlenýän wagtyňyz pollaryňyz, diwarlaryňyz, halylaryňyz we hasaplaýjylaryňyz bulaşyk bolmaz.Biziň jamymyz çagaňyzy öz-özüni iýmitlendirmäge çagyrýar.Hasapdan çykarmaga synanyşanlaryndan soň, ýadaw naharymyzyň ýelmeşýän berkligine baha bererler!

sdfs_001

Junior Y ýokary oturgyjynyň aňyrsyna laýyk gelýär

Ulanyjy üçin amatly ergonomiki dizaýn, beýik oturgyçlaryň köpüsine laýyk gelýär, şol sanda “Beyond Junior Y High” oturgyjy.Özboluşly dizaýn, bäbekleriň oturyp we iýip otyrka özlerini has rahat duýmagyny üpjün edýär.Magnit ýaly güýç bilen bäbekler Oktopod silikon naharyny stoldan kakmazlar.

Çuň tegelek gyralar bilen

Çagalara iýmitini aňsatlyk bilen siňdirmäge mümkinçilik berýän emdiriş plitalarymyzy ulanyp, çaga süýtden aýyrmagy ýeňilleşdiriň.Çagalar henizem ajaýyp motor ukyplaryny ösdürýän ýaşynda.Çagalarymyzyň iýmit tabaklarynda çagalar iýmitini ýapyşanlarynda heläkçiligiň öňüni alýan aýratynlyklar bar.

Çagalar üçin howpsuz çaga iýmit tabagy
Çaga süýtden aýrylanda çagalaryňyzy howpsuz saklamak biziň esasy maksadymyzdyr.Siňdirişli “Octopod” çaga plitalarymyz silikondan ýasaldy.Olarda gurşun, phtalat, PVC ýa-da BPA ýok, olary 100% iýmit howpsuz edýär.ABŞ we EUB howpsuzlyk standartlarynyň hemmesine laýyk gelýär.
Mikrotolkun howpsuz
Silikon aýratynlyklary bolan silikon plitalarymyz bilen mikrotolkunly peçde çaga iýmitini aňsatlyk bilen taýýarlaň we täzeden gyzdyryň.Olar 220 dereje Selsiýa ýa-da 428 gradusa çenli çydap bilýän berklik bilen döredildi.

asdsa_004
sada_011

Gap-gaç ýuwýan maşyn
Çaga emdirmek ene-atalar üçinem, çagalar üçinem gyzykly bolmalydygy sebäpli, arassalamak aňsat bolan bu Octopod silikon sorujy tagamyny hödürleýäris.Gyzgyn suwa batyrmak ýa-da birneme ýapyşýan iýmitleri aýyrmak üçin süpürmek zerurlygy ýok.Çagalaryň howpsuzlygy, ene-atalaryň amatlylygy barada alada edýäris.Gap-gaç ýuwýan maşynda çagalar üçin bu sorujy tabaklary ýylylyk bilen arassalap bilersiňiz.
Güýçli emiş
Çaga iýmit plastinkamyzda oktopusa meňzeş emiş bar, şonuň üçin aşhanada frisbe ýaly uçmagyň ýerine, çaga süýtden aýrylanda ýerinde galar.Çagalaryňyz beýsbol oýnamak bilen meşgullanmagy halasa-da, iýmitlendiriji läheňe ýapyşýar!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • ming20221013155123

    Degişli önümler