Çaga terbiýe alma alma silikon oýunjak

Gysga düşündiriş:

Aýratynlyklary:
Material: silikon
Reňk: reňkli
Ölçegi: takmynan 3,3 x 2,7 dýuým, takmynan 4,3 x 2,4 dýuým


Önümiň jikme-jigi

Işleýiş prosesi

Haryt bellikleri

Bukjanyň mazmuny

çaga otagyna rahat we özüne çekiji bezeg goşýan ýumşak we utgaşdyryjy reňk kombinasiýasyndan 2 toplum silikon miwesini alarsyňyz

Ykjam we ýapyk

Silikon oýnawaçlaryň her toplumynda dürli ululykdaky we reňkli 5 bölek bar, miwäniň umumy ululygy 3,3 x 2,7 dýuým, armutyň umumy ululygy 4,3 x 2,4 dýuým;Oýnawaçlaryň her toplumy biri-birine gabat gelmek üçin dogry ölçegdir we tertipli ýerleşdirilip bilner

DM_20221130172443_006

Ygtybarly we ýumşak

silikon gaplanan miweler elastik, ygtybarly we degmek üçin amatly, ýokary we pes temperatura çydamly, döwmek aňsat däl, derä sürtülmeýän we uzak wagtlap ulanylyp bilinýän ýokary hilli silikon materialdan ýasalýar.

Çagalaryň ulalmagy üçin ýoldaşlyk

silikon gaplanan miweler çagalara gözüň utgaşdyrylmagyny, logiki pikirlenmäni we ajaýyp motor ukyplaryny ösdürmäge kömek edip biler, döredijiligi we hyýaly hyjuwy höweslendirer, çagalar bilen oýnanda hyzmatdaşlygyň ruhuny ösdürer, çagalar birleşmesi, okuw esbaplary ýa-da miwe modelleri hökmünde ulanylyp bilner.

DM_20221130172443_005

Açyk miwe şekilleri

silikon gaplaýyş oýunjaklary miwe şekilleri we açyk reňkler bilen bezelendir, olar aňsatlyk bilen adamlaryň ünsüni özüne çekip biler, ünsüni özüne çekip biler we deňeşdirme ukybyny, reňk duýgusyny we giňişlik görnüşini tanamagy ösdürip biler;Owadan şekiller öýüňize täze öwüşgin goşup biler

Aýratynlyklary

Bu moda çaga oýnawaçlaryny ýuwmak we arassalamak aňsat, olary sabynly suw bilen eliňiz bilen ýuwýarsyňyz ýa-da 3 minut gaýnadyň.
Bu gaplanan gurluşyk oýnawaçlaryny suw stollary, hammam wagty, howuz, plýa beach we ş.m. ulanyp bilersiňiz.
Ajaýyp daşky görnüşi we amaly funksiýasy bilen bu çaga terbiýeçilik oýunjaklary, aladalaryňyzy we söýgiňizi görkezip, bäbekler üçin ajaýyp sowgat bolup biler.

Bukja öz içine alýar

2 x Silikon gaplaýan oýunjak

Bellikler:
El bilen ölçemek, ululykda azajyk ýalňyşlyklara ýol bermegiňizi haýyş edýäris.
Dürli ekran displeýleri sebäpli reňk birneme tapawut bolup biler.
12 ýaşa ýetmediklere ulular ýoldaş bolmaly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • ming20221013155123

    Degişli önümler