Çaga BPA mugt silikon sorujy jam, çemçe bilen

Gysga düşündiriş:

Öýdäki çagalar gaty ýa-da suwuk iýmit dünýäsini öwrenip başlanda, bu uly ädim üçin ygtybarly çaga çüýşelerini göz öňünde tutmalydyrlar.Hemme zadyň ýerden uçup gitmeginiň ýa-da döwülmeginiň öňüni almak üçin, kiçijik çagasy bilen eje we kakanyň iň oňat çözgüdi hasaplanýan emdirilen çaga tabaklarymyz geldi.Çaga üçin emdiriş plitalary bilen, çagaňyzy howpsuz we mylaýym iýmit başdan geçirmesine başlaň.Çaga üçin emdirýän tabaklarymyz siziň iň gowy ýaranyňyzdyr!


Önümiň jikme-jigi

Işleýiş prosesi

Haryt bellikleri

Ösüp başlaýar

Öýdäki çagalar gaty ýa-da suwuk iýmit dünýäsini öwrenip başlanda, bu uly ädim üçin ygtybarly çaga çüýşelerini göz öňünde tutmalydyrlar.Hemme zadyň ýerden uçup gitmeginiň ýa-da döwülmeginiň öňüni almak üçin, kiçijik çagasy bilen eje we kakanyň iň oňat çözgüdi hasaplanýan emdirilen çaga tabaklarymyz geldi.Çaga üçin emdiriş plitalary bilen, çagaňyzy howpsuz we mylaýym iýmit başdan geçirmesine başlaň.Çaga üçin emdirýän tabaklarymyz siziň iň gowy ýaranyňyzdyr!

Hemme firma!

Çaga emdiriş plastinkasy bilen tabagyň stoldan ýa-da çaga oturgyjyňyzdan zyňylmagy baradaky alada geçmişde.Beýlekiler ýaly däl çaga tabaklary bilen asuda pursaty üpjün edip bilersiňiz.Emdirilen çaga plitalary, hemme zady öz ýerinde saklap, çaganyň hüjümine garşy durup biler.Ene-atalary döwenligi ýa-da saklanmandygy sebäpli ene-atalary gynandyrýan şol çaga tabaklary geçmişdäki zat.Çagaňyzyň hökman gowy görjek bu iýmit gaplary bilen deňeşdiriň.

ADDAS_044

Doly toplum

Satyn almak üçin diňe çaga tabagy bereris öýdemok?, Ok, kiçijik plastinkamyz silikon çaga çemçe bilen gelýär, şonuň üçin çaganyň ýaralanmagyndan gorkmaň;öň hem belläp geçişimiz ýaly, iň oňat zat, ene-atalara we çagalara elmydama kömek etjek çaga emdirýän jamlar.Miwe, çorba, krem ​​we gök önümleri goýuň we iýmitiňiziň mazmunyny kem-kemden artdyryň, sebäbi çagaňyza täze iýmit goşmak üçin 3,3 x 4,9 dýuým boş ýer bar.

Çagaňyz üçin howpsuzlyk

Çagalar üçin emdiriş tabaklarynyň materiallary we çaga iýmitlenýän çemçe barada aýdylanda bolsa, bu oýun däl.Maslahat berilmeýän islendik materialyň ulanylmagy çaga üçin erbet bolup biler diýip hasaplaýarys, şonuň üçin silikon çaga plitalarymyz ähli BPA, BPS, PVC, lateks we Phthalates-den düýbünden azat, şonuň üçin ýokary hilli önüme ynanyp bilersiňiz .çaga gap-gaçlary üçin.Çagaňyz hakda pikir edeniňizde, “cucharas para bebes” we sorujy plastinka hakda pikir ediň.

SDASA_042

Hil barlagy

Çaga üçin silikon tabaklarymyz, çaga önümleri üçin hünärmenler tarapyndan öndürilýär, şonuň üçin emdiriş bilen çaga tabaklarynyň näderejede zerurdygyna düşünýärler.Olary gap-gaç ýuwýan maşyn bilen ýuwup bolýar, ýöne el bilen gyzgyn suw has gowy.Çaga üçin sorujy tabaklar yslary jemlemez ýa-da çaga emdiriş tabaklaryna ýerleşdirilen iýmit we tagamy üýtgedýän yslar bolmaz.Elmydama sizi, çagaňyzy we hiliňizi pikirlenip, çaga çüýşelerimizi ulanyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • ming20221013155123

    Degişli önümler