Biz hakda

Huizhou

Huizhou Deri Silikon Önümçilik Ltd., Guangdong şäheriniň Huizhou şäherinde ýerleşýän, 2016-njy ýylda tapylan, wagtymyzy daşky gurşawyň durnuklylygy, saglygy we howpsuzlygy üçin sarp etdik we şeýlelik bilen aşhana gap-gaçlary, çörek önümleri, saçak önümleri, çaga iýmitlendiriş toplumy kategoriýasynda silikon önümleriniň bir toparyny uzatdyk.

Şondan bäri ýerli bazarynda islenýän, iň ýörgünli we girdejili gözleýän müşderimize yzygiderli begenýäris, olara üstünlik getirýäris we has köp mümkinçilik açýarys.

hyýanatçylyk (1)
hyýanatçylyk (2)

Müşderimiz hökmünde galyň, bize doly bäsdeşlik eder, hiline berk gözegçilik, wagtynda eltip bermek we müşderi hyzmatyna ygrarlylyk taparsyňyz.Mundan başga-da, birnäçe galyplaýyş maşynlary bilen öndürijisi bilen işleýänimizde, talaplaryňyzyň çyzgylaryna ýa-da nusgalaryna laýyklykda býudjet OEM-iň içinde öz galyp dizaýnyňyzy döredip bilersiňiz.

mouang (1)
mouang (2)
mouang (3)
mouang (4)

Önümlerimiziň haýsydyr biri bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da şuňa meňzeş zatlary talap edýän bolsaňyz, soraglaryňyz bilen bize ýüz tutuň ýa-da has giňişleýin maglumat üçin web sahypamyza giriň.Özara peýdaly gatnaşyklary ýola goýmak arkaly işimizi mundan beýläk-de ösdürmek isleýäris we gyzyklanýan taraplary kompaniýamyzy görmäge tüýs ýürekden çagyrýarys.

Size hyzmatlary hödürläp bileris:

1. Silikon önümlerimiz üçin nusgalar mugt üpjün edilýär

2. OEM / ODM: Pikirleriňiz üçin ODM hyzmatyny ýerine ýetirmek üçin dizaýner topary bilen öz açyk jaýymyz bar.

3. productionhli önümçilik prosesini yzarlaň, her önümçilik prosesi üçin suratlar we wideolar bilen üpjün ediň.

4. FBA hyzmaty: bellik etmek we Amazon ammaryna eltmek.

5. VIP hyzmaty: 5 minut 24 sagadyň dowamynda onlaýn sitata.

6. Onlaýn dükanyňyz üçin suratlar we wideolar bilen üpjün ediň.

7. Uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy üpjün etmegi üpjün ediň: durnukly, ygtybarly, ýük daşamak üçin arzan.

8. 4000 inedördül metr zawod, 5 sanjym silikon maşynlary, sargydyňyzyň çalt ýerine ýetirilmegi üçin 15 gysyş maşyn.

9. Köp ýük daşaýan kompaniýalar bilen uzak wagtlap hyzmatdaşlygymyz bar we eksportymyz köp.Ippingük daşaýan kompaniýalar bize gowy arzanladyşlary hödürläp bilerler.

öý-v2-1-640x1013