8 Silikon çaga iýmitleniş toplumyny gaplaň

Gysga düşündiriş:

Silikon çagany iýmitlendirmek toplumyna 1 bölek silikon jam, 1 bölek silikon bib, saman we gapakly silikon käse bölegi, 1 bölek käse gapagy, 1 bölek silikon plasemat, 1 ýylgyrýan ýüz nahar saçagy, 1 bölek bar silikon çemçe, 1 bölek silikon çeňňek, çagaňyzyň özüni iýmitlendirmek endiklerini ýerine ýetirmek üçin ýeterlik.


Önümiň jikme-jigi

Işleýiş prosesi

Haryt bellikleri

Ulanmak üçin ygtybarly we ygtybarly

Hil taýdan silikondan ýasalan, çaga iýmitlendiriş toplumy degmek üçin ýumşak we amatly, durnukly we hyzmat edip biler, ysy we ysy ýok, olary ynam bilen ulanyp bilersiňiz.

Çagaňyz üçin howpsuz

Çaga iýmitlenişimiz, BPA, PVC, PHTHALATE we LEAD-dan mugt 100% iýmit derejeli silikondan ýasalýar.Softumşak we ýiti gyralary ýok, berk, çeýe we çydamly, doňduryjy, gap-gaç ýuwýan we mikrotolkunly howpsuz.Owadan, kiçijik çemçe we çeňňek çaga dişlerinde we dişlerinde mylaýym, çagalara gap-gaçlary gaty uzakda saklamaz ýaly goragçy bar.

8 Silikon çaga iýmitleniş toplumyny gaplaň (3)

Ulanmak aňsat, arassalamak aňsat

Öz-özüňi iýmäge kömek etmek üçin ýörite döredilen ajaýyp ululyk, çaga üçin amatly.Çemçe we vilka tutmak we tutmak gaty aňsat.Sorujy jamyň beýik egrilen gyralary gysylmaga we öz-özüni iýmitlendirmäge kömek edýär.Örän ýumşak we ýeňil agramly bib, iýmit tutmakda ajaýyp.Sorujy plastinka iýmitleri bölmek, aňsat gözlemek üçin çuň tegelek gyralary saklaýan bölümleri böldi.Bu kiçijik nahar gap-gaçlaryny arassalamak gaty aňsat, çalt ýuwulmagy ýa-da gap-gaç ýuwýan maşynda bolup biler.

Amatly çaga

Gündelik durmuş üçin niýetlenen we içerde ýa-da daşarda ulanmak üçin ajaýyp.Bu çagalaryň tabaklary mümkin boldugyça arassalamak üçin diňe iň oňat materiallar ulanyldy.Mikrotolkun ulanmak üçin amatly bolan ýokary ýylylyga çydap bilerler we gap-gaç ýuwýan maşynda aňsat arassalanyp bilerler.

8 Silikon çaga iýmitleniş toplumyny gaplaň (2)

Kiçi eller üçin

Kiçijik eller we agzlar üçin niýetlenen premium silikon kolleksiýamyz diňe bir adaty plastmassadan, bir gezek ulanylýan ýa-da döwük gap-gaçlardan başga-da, dişleri ösdürmäge kömek edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • ming20221013155123

    Degişli önümler