5 bölek silikon çaga iýmitlendirmek üçin gap-gaçlar toplumy

Gysga düşündiriş:

Çaga iýmitlenişiniň doly toplumy: Toplumda sorujy käse, içgi käsesi, gap-gaçlar we sazlanylýan suw geçirmeýän bibli köp bölümli tagam bar.

Çagalar üçin ygtybarly: Gaýtadan ulanylýan ekologiýa taýdan arassa tabaklarymyz we gap-gaçlarymyz 100% iýmit derejeli silikon, zäherli däl, BPA-da ýok, premium materiallar bilen öndürilýär.


Önümiň jikme-jigi

Işleýiş prosesi

Haryt bellikleri

Super sorujy bazasy

Güýçli emdiriş bazasy hemme zady stolda ýa-da beýik oturgyçda saklaýar we poluň bulaşyk dökülmeginden gaça durýar.Çaganyň özüne gyzykly iýmitlenmegini öwrenmäge kömek edýär!

Arassalamak aňsat

Gap-gaç ýuwýan maşynlar howpsuz we mikrotolkunly howpsuz, hatda gaýnadylyp, dezinfeksiýa edilip ýa-da çygly mata bilen arassalanyp bilner.

xzc_015

Iň oňat iýmitlendiriş toplumy

Çagalar üçin ýumşak we çeýnendir, çagalara hiç hili zyýan bermez.Şeýlelik bilen, çagaňyzy iýmitlendirmek endiklerini öwrenmäge höweslendirer.

Owadan şekil dizaýny

Çagaňyz bilen nahar wagtyny, poslamaýan polatdan ýasalan çagalar üçin iýmit toplumy bilen gündelik gyzykly bir waka ediň!Owadan dizaýn, ýaşamaga mätäç bäbekler we çagalar üçin nahar wagtynda gymyldamajak emiş bilen çaga tabaklaryny goýuň!Iň oňat netijä gelmek üçin sorujy käse jamymyzy gowulaşdyrdyk.Çagalar özlerini iýmitlendirmegi öwrenenlerinde nahar wagtyny has arassa we aňsatlaşdyryň.

xzczxc_017

Ömürlik kepillikHeat ýa-da sowuk iýmit

Gurlan suw sanjym aýratynlygy gyzdyrmagy ýa-da sowatmagy aňsatlaşdyrýar.Agşamlyk naharyndan öň aşaky basseýnine gyzgyn ýa-da sowuk suw goşuň! Çaga tabaklarynda uzak wagtlap ýylylygy tygşytlamak täsiri ýok, ýylylygy tygşytlamak üçin çaga tabaklaryny gyzgyn suw bilen goşmaly we ýylylygy tygşytlamak wagty 1 töweregi sagat.

Çagalar üçin tabaklar

Gaty iýmit iýip bilýän 6 ýaşdan 72 aýa çenli çagalar üçin niýetlenendir.Uly işdäsi bolan çagalar üçin doly ölçegli bölekleri saklamak üçin ýasaldy.Çagany iýmitlendirmek ýa-da gaty iýmit iýmegi öwrenýän çaga üçin emdiriş plitalary üçin çaga jamy bilen ajaýyp gidýär.

Çaga süýtden aýyrmak üçin enjamlar

Reňklemäge garşy we suwy siňdirmeýän çagalar üçin 100% Iýmit derejesi Silikon sorujy käseler.Ony ýuwmak üçin diňe sabynly suw ulanyň!

asdad_014

Biziň görşümiz, her bir çagany sagdyn we howpsuz ulaltmak

BPA Mugt
gurşunsyz
phalate mugt
lateks mugt
zäherli silisiýa jeli


  • Öňki:
  • Indiki:

  • ming20221013155123

    Degişli önümler