Çagalar we çagalar üçin 100% silikon sorujy tabaklar

Gysga düşündiriş:

3 WeeSprout silikon sorujy plastinkalar bilen gapakly çagaňyz bilen bulaşyk we stressiz wagtyňyzy saklaň.100% silikon bölünen tabaklarymyz bulaşyk bolmazdan garaşsyz iýmäge höweslendirýär.Emiş plastinany çişirilmejek goşmaça ygtybarly tutmak üçin islendik tekiz ýere goýuň - çagaňyzyň tabaklaryny zyňmagy, atmagy ýa-da zyňmagy hakda hiç wagt alada etmersiňiz!


Önümiň jikme-jigi

Işleýiş prosesi

Haryt bellikleri

ÇAGALAR ÜÇIN MESELE BOLANOK

3 WeeSprout silikon sorujy plastinkalar bilen gapakly çagaňyz bilen bulaşyk we stressiz wagtyňyzy saklaň.100% silikon bölünen tabaklarymyz bulaşyk bolmazdan garaşsyz iýmäge höweslendirýär.Emiş plastinany çişirilmejek goşmaça ygtybarly tutmak üçin islendik tekiz ýere goýuň - çagaňyzyň tabaklaryny zyňmagy, atmagy ýa-da zyňmagy hakda hiç wagt alada etmersiňiz!

100% IOMIT GRADE SILICONE

Tabaklarymyz 100% iýmit derejeli silikondyr - çaganyň iýmitine siňip biljek doldurgyçlar ýa-da zyýanly materiallar ýok!Ultra çydamly we döwülmeýän silikon çaga naharlary üçin iň amatly materialdyr - döwülen tabaklar ýa-da olary çalyşmak üçin pul harçlamaz!Mundan başga-da, silikon gap-gaç ýuwýan we mikrotolkunlydyr.Olary çalt gyzdyrmak üçin mikrotolkunda goýuň, soňra çalt we aňsat arassalamak üçin gap-gaç ýuwýan maşyna taşlaň!

adas_025

DÖRDÜNJI GÖRNÜŞ ÇAGANY PL PLERINI PLERDE GORA .AR

Dört sorujy nokat, tabagyňy islendik tekiz ýerde ygtybarly saklaýar.Bu, çagaňyza bulaşyklyk döretmezden öz-özüni iýmitlendirmegi öwrenýän mahaly has özbaşdak bolmaga mümkinçilik berýär - beýik oturgyçlardan başga bir tabak iýmit ýok!Diňe bir sorujy nokady bolan adaty çaga emdiriş plitalaryndan tapawutlylykda, dört nokatly dizaýnymyz, çagaňyz hemme ýerde iýmit dökmän iýip bolansoň, tabagyňy aýyrmagy aňsatlaşdyrýar!

PIKI Iýýänler üçin bölünen dizaýn

Stoluň üstündäki gahar-gazap we jedeller bilen hoşlaşyň!“WeeSprout” bölünen tabaklar, iýmitleriniň degmegini halamaýan iýmitlenýänler üçin ajaýyp.Gaýradylan gyralar çagaňyza nahary tabakdan çykarmazdan ýa-da tabakdaky beýleki iýmitler bilen garyşdyrmazdan iýmäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, her bölüm çagalaryň bölekleri üçin ajaýyp ululykdyr.Çagaňyz bilen nahar wagty hiç haçan aňsat bolmady!

sa_014

DURMUŞ Kepillendirilýär

Iýmitlendiriş meselelerini arassalamak üçin az wagt sarp ediň we saçagyňyzda çagaňyz bilen has köp wagt geçiriň.Bulaşyk pollar we stollar geçmişdäki zat!WeeSprout silikon sorujy plitalarymyzy siziň we çaganyňyzyň gowy görjekdigine 100% ynanýarys.Satyn almagyňyz bilen kanagatlanmasaňyz, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris we kanagatlanýandygyňyzy anyklamak üçin siziň bilen işleşeris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • ming20221013155123

    Degişli önümler